About Us 
Happy Faces raise money for children throughout north Wales

In 2003, a group who previously raised money for a national children’s charity, decided to focus their fundraising efforts locally, for the benefit of young people in North Wales and so Happy Faces Children’s Charity was born.

Creuwyd Elusen Happy Faces yn 2003 gan grwp o bobl oedd gynt yn codi arian i elusen blant cenedlaethol. Fe benderfynwyd i ganolbwyntio eu hymdrechion yn lleol, i fantais pobl ifanc yng Ngogledd Cymru.

It was decided to create numerous fundraising avenues, from simple bucket collections to variety events. Money is raised by our great and enthusiastic volunteers who help to manage all our diverse fundraising efforts. We encourage people from all over North Wales to offer their services and skills to help us, from retail assistance at our shop in Rhos On Sea, to backstage and front of house assistance at our numerous shows running throughout the year.

Fe benderfynwyd i ddilyn amryw o lwybrau codi arian, o gasgliadau bwced syml i adloniant o sioeau ar lwyfan. Mae arian yn cael ei godi gan ein gwirfoddolwyr brwdfrydig sydd yn helpu i reoli ein ymdrechion. Rydym yn hybu pobl o bob cwr or ardal i gynnig eu gwasanaethau a sgiliau i helpu’r elusen, o gefnogaeth yn ein siop yn Llandrillo yn Rhos, i gefnogaeth tu ol llwyfan yn ein amryw o sioeau sydd yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn.

Happy Faces is fortunate to be supported in our fundraising by a number of local businesses, and entertainers who appear at our shows.

Mae Happy Faces yn ffodus iawn i gael cefnogaeth codi arian gan amryw o fusnesau lleol ac adlonwyr sydd yn chwarae rhannau yn ein sioeau.

Supported by www.visitconwy.com

Cefnogwyd gan www.visitconwy.com

Gwynebau Hapus

Yr Elusen ar gofer plant yn Gogledd Cymru

Sy'n codi cronfeydd er mwyn helpu plant sal, anabl, analluogi ac anfantais yn Gogledd Cymru

Item Photos
click to enlarge

We are proud to have Mr Ray Herbert as our driving force and welcomed the MBE he received in recognition of his tireless efforts for the charity and community.

Rydym yn hynod o falch i gael Mr Ray Herbert fel trysorydd. Fe gafodd waith Ray ei gydnabod pan dderbynodd MBE am ei waith ac ymdrech ddi-ddiwedd ir elusen a cymuned.

Volunteers are the lifeblood of our charity and we are always happy to welcome new people to our group to help us achieve our goals.

Gwirfoddolwyr yw bywyd ein elusen, a rydym wastad yn hapus i groesawy pobl newydd i’r grwp er mwyn helpu i gyrraedd ein nod.

What we do

We provide equipment that will enhance a child's development, things such as touch screens, wheelchairs, medical equipment that the NHS or Social Services can’t provide, so if you live in the North Wales area and feel you can help us in any way please do not hesitate to contact us.

Rydym yn darparu offer i wella datblygiad plentyn/plant, offer megis sgrȋniau cyffwrdd, cadeiriau olwyn, offer meddygyniaethol sydd ddim ar gael gan y GIC neu wasanaethau cymdeithasol, fellu os ydych yn byw yng Ngogledd Cymru ac yn teimlo y gallech gyfrannu at waith yr elusen peidiwch ac oedi i gysylltu a ni.

 photo 2292407_zps5e37adb6.gif

Wanted

Volunteers to help set up fund raising teams, help with bucket collections outside supermarkets, distribute collection boxes, identify places we may be able to organise Charity fund raising evening’s.

We require fund raising team volunteers in the following areas.

Llyn Peninsula

Meinir is our star in this area, she has recently offered to support Happy Faces, please let us know if you wish to help her, I'll let Meinir have your details

Wrexham

Mold

We are always happy to hear from anyone in North Wales who wishes to volunteer their help and support for the charity

Summertime in Llandudno is a busy time for us, extra volunteers are always welcome during the summer months

If you're interested in helping Happy Faces please drop us a line via the "contact us" page.

Diolch yn fawr am eich cymorth

Yn Eisiau

Girfoddolwyr i helpu drwy ffurfio timau codi arian, cymorth efo casgliadau bwced o flaen archfarchnadau, gosod tyniau casgliad, adnabod llefydd ar gyfer trefnu nosweithiau codi arian ir elusen.

Rydym angen gwirfoddolwyr I godi arian yn yr ardaloedd canlynol:

Pen Llyn

Meinir yw ein gwirfoddolwraig i ardal Pen Llyn, mae hi wedi cynnig ei chefnogaeth i’r elusen yn ddiweddar, os hoffech helpu Meinir yn yr ardal hon peidiwch ac oedi I gysylltu a ni a mi wnawn drefnu fod Meinir yn dod mewn cyswllt a chi.

Wrecsam

Yr Wyddgrug

Rydym yn hapus iawn i glywed gan unrhyw un o unrhyw ran o’r ardal sydd eisiau cynnig eu cefnogaeth ir elusen.

Mae’r Haf yn Llandudno yn amser prysyr i ni bob blwyddyn, mae gwirfoddolwyr ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu croesawy.

Os oes diddordeb gennych mewn helpu gallwch gysylltu drwy’r dudalen ‘Cysylltwch a ni’.

Diolch yn fawr am eich cymorth!